PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vstup do mateřské školy je důležitým mezníkem v životě dítěte i jeho rodiny. 

Vstup a počáteční adaptace vašeho dítěte na mateřskou školu je závislá na několika faktorech:

 • samostatnost dítěte v prostředí mateřské školy

 • chuť dítěte žít v novém kolektivu

 • psychická odolnosti dítěte

 • schopnost dítěte odloučit se od rodičů

 • navázání kontaktu učitelka - dítě - rodič

Svému dítěti pomůžete nejlépe pokud:

 • jste přesvědčeni, že vaše dítě je v dobrých rukou

 • berete pláč svého dítěte za součást adaptace

 • pomůžete překonat nejistotu a obavy dítěte

 • vyvarujete se dlouhému loučení mezi dveřmi třídy

 • bez obav a strachu předáte dítě do péče paní učitelky a kolektivu kamarádů, spolupracujte s mateřskou školou

 • nepodléháte nátlaku vašeho dítěte, chce-li si odchod domů vynutit vztekem, pláčem, nebo jiným podobným způsobem

 • dobře zvládnete odlišit projevy opravdového smutku od citového vydírání a od příznaků psychické nerovnosti

 • pro počáteční adaptaci svého dítěte ve školce si s ním můžete pohrát přímo v mateřské škole

 • pravidelná docházka do mateřské školy

 • často pomůže oblíbená hračka z domova

 • klidná rána při cestě do školky

 • nestrašit své dítě mateřskou školou

 • mluvit s dítětem o tom, na co se do školky těší nebo naopak z čeho má strach

 • podporovat dítě v aktivitě, která ho baví a zajímá

Učitelky a ostatní pracovnice MŠ se postarají o:

 • navázání kontaktu s dítětem, vytvoření vztahu důvěry a také respektu
 • přiblížení rodiny a školy
 • atmosféru spolupráce a důvěry

Naším společným cílem je spokojené dítě, které se do školky těší, 

které rádo chodí do školky i ze školky domů.

   Zápis dětí do MŠ SLUNÍČKO proběhne 7. 5. 2019 v ředitelně MŠ /vstup ze dvora OÚ/ od 15.00 do 17.00 hodin

Pokyny pro rodiče:

 • Vyzvednutí žádosti o přijetí dítěte do MŠ: od 8. 4. 2019 do 12. 4. 2019 v MŠ denně od 15 do 16 hodin nebo ke stažení v dokumentech /vytisknout oboustranně/
 • Dokument řádně vyplněný a podepsaný, včetně lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu zápisu. 
 • §50 zákona č. 258/200Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů - mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

Při zápisu je nutné dále předložit: 

 • rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců cestovní pas dítěte i zákonného zástupce.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (více informací v § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Postup při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020: 

 • Termín pro vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je : 13. 5. 2019 od 10.00 do 11.00 hod. u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko Dobřichov. 
 • Termín zveřejnění výsledku zápisu je nejdříve 16. 5. 2019, nejpozději 20. 5. 2019. Na webu a vstupních dveřích školy se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí. Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky! Zákonní zástupci nepřijatých dětí si na základě podpisu musí vyzvednout rozhodnutí v MŠ osobně. Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 4. 6. 2019 na uvedenou adresu.

KRITERIA PŘIJETÍ DO MŠ

         Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

Přednostně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší:

  I.

Děti, které ve školním roce 2019/20 dosáhnou 5 let nebo mají odklad školní docházky,  budou přijaty vždy do naplnění kapacity školy.

II.

Do počtu kapacity školy budou přijaty děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 /do 31. srpna/ dosáhnou nejméně třetího roku věku, a které jsou uvedeny na seznamu poskytnutém Obecním úřadem Dobřichov + děti, které nejsou na seznamu, ale prokazatelně zde žijí na základě vyjádření zřizovatele.

III.

Ostatní děti řádně přihlášené v termínu zápisu do MŠ dle věku.


Děti mladší 3 let budou přijímány pouze výjimečně, pokud bude volné místo a po posouzení zralosti.


Pokud se uvolní místo v MŠ, bude přijato přednostně v pořadí další dítě ze spádové obce Dobřichov.