PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vstup do mateřské školy je důležitým mezníkem v životě dítěte i jeho rodiny. Vstup a počáteční adaptace vašeho dítěte na mateřskou školu je závislá na několika faktorech:

 • samostatnost dítěte v prostředí mateřské školy

 • chuť dítěte žít v novém kolektivu

 • psychická odolnosti dítěte

 • schopnost dítěte odloučit se od rodičů

 • navázání kontaktu učitelka - dítě - rodič

Svému dítěti pomůžete nejlépe pokud:

 • jste přesvědčeni, že vaše dítě je v dobrých rukou

 • berete pláč svého dítěte za součást adaptace

 • pomůžete překonat nejistotu a obavy dítěte

 • vyvarujete se dlouhému loučení mezi dveřmi třídy

 • bez obav a strachu předáte dítě do péče paní učitelky a kolektivu kamarádů, spolupracujte s mateřskou školou

 • nepodléháte nátlaku vašeho dítěte, chce-li si odchod domů vynutit vztekem, pláčem, nebo jiným podobným způsobem

 • dobře zvládnete odlišit projevy opravdového smutku od citového vydírání a od příznaků psychické nerovnosti

 • pro počáteční adaptaci svého dítěte ve školce si s ním můžete pohrát přímo v mateřské škole

 • pravidelná docházka do mateřské školy

 • často pomůže oblíbená hračka z domova

 • klidná rána při cestě do školky

 • nestrašit své dítě mateřskou školou

 • mluvit s dítětem o tom, na co se do školky těší nebo naopak z čeho má strach

 • podporovat dítě v aktivitě, která ho baví a zajímá

Učitelky a ostatní pracovnice MŠ se postarají o:

 • navázání kontaktu s dítětem, vytvoření vztahu důvěry a také respektu
 • - přiblížení rodiny a školy
 • atmosféru spolupráce a důvěry

Naším společným cílem je spokojené dítě, které se do školky těší, které rádo chodí do školky i ze školky domů.


KRITERIA PŘIJETÍ DO MŠ

          I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.
Děti, které ve školním roce 2018/2019 dosáhnou 4 let nebo mají odklad školní docházky budou přijaty vždy.

III.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených níže.
1) zvýhodněn trvalý pobyt dítěte ve spádové obci Dobřichov
2) děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší
3) ostatní děti řádně přihlášené v termínu zápisu do MŠ dle věku.
4) děti, které mají v škole sourozence

Děti mladší 3 let budou přijímány pouze výjimečně, pokud bude volné místo a po posouzení zralosti pro vstup do MŠ.

Pokud se uvolní místo v MŠ, bude přijato další dítě ze spádové obce v pořadí.