PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

KRITERIA PŘIJETÍ DO MŠ

          I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.
Děti, které ve školním roce 2018/2019 dosáhnou 5 let nebo mají odklad školní docházky budou přijaty vždy.

III.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených níže.
1) zvýhodněn trvalý pobyt dítěte ve spádové obci Dobřichov
2) děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší
3) ostatní děti řádně přihlášené v termínu zápisu do MŠ dle věku.
Děti mladší 3 let budou přijímány pouze výjimečně, pokud bude volné místo a po posouzení zralosti pro vstup do MŠ.

Pokud se uvolní místo v MŠ, bude přijato další dítě ze spádové obce v pořadí.